"Det er ganske vist"
 
Denne side vil bl.a handle om de Facts vi får ved at "undersøge sagen nærmere" - og får svar af Firmaer/Forretninger - eller ved egne erfaringer - når vi har den viden vi søger vil de oplyses her på siden. . 
 
 

Tilbage til forside

 
 
 
 
Forsikring via Campingpas (fra 2015)

nr. 17
Den sidste nye forsikring der er tilknyttet Campingpasset kan så læses her (er fra 2015)
Her kan man så SELV vurdere hvor "nemt" en skade kan afhjælpes fra denne - kontra egen forsikring/Rejseforsikring - eller hjælpen fra "Europæiske"  ..

http://www.danskecampingpladser.dk/media/2046/forsikringsvilkar-camping-key-europe-dk.pdf
 

Forsikringsbetingelserne der er knyttet til det - af CR - krævede Campingpas

nr. 16

Siden 2012 har forsikringsbetingelserne været et finde på denne hjemmeside - under "opdateringer". .  mange har fundet dem - endnu flere har vist ikke..?

Der er mange meninger - holdninger - antagelser - som slet ikke holder stik bland campister .. .
Her er så den - i 2012 - modtagne ordlyd over HVAD det omtalte forsikring skulle dække . .  og især IKKE dække . .?!!
BEMÆRK : for at den i det hele taget skal dække noget er det VIGTIGT at man har betalt for sit ophod STRAKS man ankommer til Pladserne - bemærk også det ikke er et Dansk forsikringsselskab der står for det  ..
(nedenstående er gengivet nøjagtig som vi har modtaget det)

Camping Key Europe forsikring

Erstatningsgrænser

(beløb i Euro)

Læge og tandlæge, inkl. rejseudgifter

Nødvendige og rimelige udgifter

Hjemrejse

Nødvendige og rimelige udgifter

Invaliditet grundet sygdom

Méngrad 20-49 %

 

Alder < 65

€25.000

Alder > 65

€10.000

Méngrad > 49 %

 

Alder < 65

€50.000

Alder > 65

€10.000

Død ved ulykke

€2.500

 

Rehabilitering og tekniske hjælpemidler

Maks. €7.500

Ansvarsforsikring (sekundær forsikring)

Maks. €1.800.000

Advokatomkostninger

Maks. €7.500

Ikke-benyttet del af betaling for camping

Maks. €2.500

Ulykken skal have fundet sted inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen. 
Skadesanmeldelse skal altid foretages over for lejrchefen. 
Erstatning for udgifter sker ud fra det beløb, som ville være udbetalt, såfremt den tilskadekomne var registreret under det sociale sikringssystem i et europæisk land. 
Erstatning ydes kun for udgifter, der opstår inden for Europa, Tyrkiet og Marokko.

                                                          A. Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringen er tegnet af “Camping Key Allians HB” og gælder for indehavere af et Camping Key Europe Card. Forsikringspolicen dækker også familiemedlemmer, som ledsager kortindehaveren, eller børnebørn, som ledsager deres bedsteforældre, forudsat at bedsteforældrene er kortindehavere. 
Forsikringspolicen dækker også børn under 18, som ledsager og opholder sig hos indehaveren af et gyldigt Camping Key Europe Card. 
Forsikringsdækning ydes kun, såfremt De accepterer, at Deres personlige data behandles af 
SOLID Försäkringar (SOLID) eller af en repræsentant, som SOLID har udpeget. 
Dette skal sikre, at forsikringsvilkårene og -betingelserne overholdes, og at eventuelle skadesanmeldelser kan administreres og behandles, hvis sådanne skulle opstå.

                                    B. Hvornår træder dækningen under Camping Key Europe Insurance i kraft?
Forsikringsdækningen gælder under ferie på campingpladsens område, samt på autocamperområder, og områder for udlejningshytter og hoteller i Europa, Tyrkiet og Marokko. 
Forsikringen træder i kraft, når kortindehaveren checker ind og betaler lejen. 
Dækningen fortsætter derefter under resten af opholdet.


                                                             C. Hvad og hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker ulykker, som sker inden for campingpladsens område, eller områder for udlejningshytter, autocampere og hoteller samt under aktiviteter, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, autocamperpladsen eller hotellet.

Definitioner: 
“Tur”  : betyder en tur med mindst en overnatning væk fra hjemmet.

“Campingpladsens område”: betyder en campingplads, som ledes professionelt, og hvor kortindehaveren har betalt leje for at opholde sig. 

“Området”:  inkluderer arealer, som ledes af campingpladsen.

“Autocamperplads”: betyder et område til autocampere, som ledes professionelt, og hvor kortindehaveren har betalt leje for at opholde sig.

“Området”: omfatter også arealer, som ledes af autocamperpladsen.

“Udlejningshytternes område”: betyder et hus, som kortindehaveren har lejet og betaler leje for at opholde sig. 

“Området”: omfatter også arealer, som ledes af husets ejer.

“Hotellets område”: betyder et hotel, som ledes professionelt og hvor kortindehaveren har betalt leje for at opholde sig.

“Området” omfatter også arealer, som ledes af hotellet.

 I det følgende, omfatter “campingplads” således også autocamperplads, udlejningshyttens område og hotellets område.

“Ulykke”: forstås som en fysisk skade, som man pådrager sig ufrivilligt som et resultat af en pludselig, uforudset begivenhed.

“Familiemedlemmer”: forstås som forældre med børn under 18, der officielt er registeret som boende på samme hovedadresse.

“Forsikringstager”: forstås som en person, der er indehaver af et gyldigt Camping Key Europe-kort.

“Medforsikrede”: forstås som en person, der er dækket af samme forsikringspolice som forsikringstager, og som ledsager sidstnævnte på en tur.

“Nær slægtning”: forstås som ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre og svigerforældre, bedsteforældre, en anden person man bor sammen med, og som svarer til en ægtefælle, samt en person, som har forældreretten over et medlem af ens familie.

      Regler, betingelser om rimelige sikkerhedsforanstaltninger samt undtagelser vedrørende alle afsnit
“Ulykke”: forstås som en fysisk skade, man pådrager sig ufrivilligt som resultat af en pludselig, uforudset, udefrakommende begivenhed.

Gældende for alle afsnit er antagelsen, at der ikke betales erstatning, hvis De med rimelighed kunne forvente, at der ville opstå et givent tab, eller at sociale sikringsudgifter ville opstå. 
Desuden skal De, såfremt ulykken kan ende med at koste over 500 €, altid kontakte SOLID, som vil give Dem vejledning og instrukser med hensyn til, hvad De skal foretage Dem. 
Gør De ikke dette, kan De risikere, at erstatningsbeløbet nedsættes.

De skal kunne fremlægge understøttende beviser i form af lægeerklæring for begivenheder, der er omhandlet af Deres skadesanmeldelse. 
Erklæringen skal indeholde nærmere oplysninger om diagnosen, årsagen, eventuelle relevante data, og hvor længe Deres tur er blevet afbrudt samt eventuelle yderligere, relevante oplysninger. 
Desuden skal De kunne fremlægge understøttende beviser i form af kvitteringer, fakturaer eller lignende for de udgifter, De søger erstatning for.

Forsikringen dækker ikke udgifter, som omfattes af den svenske rejsegarantilov eller lignende lov i kortindehaverens hjemland.

Erstatningen for udgifter til telefonopringninger til eller fra parterne bortset fra SOLID er maksimalt 10 € pr. skadesbegivenhed.

Desuden udbetales erstatningen kun på betingelse af, at De ikke er berettiget til erstatning i henhold til lovgivningen eller en særlig lovregel eller på grundlag af anden forsikring, garantier, bildækningspolicer eller andre aftaler.

                                                                    D. Ulykkesforsikring
Forsikringen dækker ulykker, som kræver professionel lægebehandling, og som sker inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen. 
Erstatning udbetales på betingelse af, at der er tilkaldt en læge, og at der er udstedt en lægeerklæring af den læge, som udfører behandlingen. 
Desuden kræves en erklæring fra en repræsentant fra campingpladsen om, at skaden er sket inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der er dækket af forsikringen.

                                                 D.1 Sundhedspleje og behandlingsomkostninger
Hvis De under Deres tur kommer ud for en ulykke, som sker inden for campingpladsens område, eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, kan De modtage erstatning for nødvendig og rimelig sundhedspleje samt behandlingsomkostninger, der opstår under turen.

Hvis De som et resultat af ulykken også har sundhedsudgifter efter hjemkomsten, kan De, hvis De er registreret i det sociale sikringssystem i et europæisk land og er bosiddende i et europæisk land, også modtage erstatning herfor; dog begrænses denne erstatning til maksimalt tre år fra ulykkens indtræden. 
Betaling af erstatningen sker kun, hvis sundhedsplejen efter hjemkomsten skal ydes på hjemstedet i et europæisk land og dækkes af det sociale sikringssystem i det pågældende europæiske land.

                                                        Følgende omkostninger dækkes:
- Hospitalsbehandling og behandlingsudgifter, som ordineres af en læge
- Kiropraktorbehandling, forudsat at denne ordineres af en læge
- Udgifter til tandlægebehandling som et resultat af ulykken. 
Behandlingen og et omkostningsoverslag 
skal godkendes af SOLID, før behandlingen påbegyndes. 
Bemærk venligst, at bide- og tyggeskader ikke anses som ulykker
- Nødvendige og rimelige udgifter til lokal transport i forbindelse med sundhedspleje og behandling.

                                                                   D.2 Ikke-planlagt hjemrejse
Hvis en læge på opholdsstedet kræver, at forsikringstageren vender hjem på en anden dato end planlagt, kan De få erstatning for de ekstraomkostninger, der påløber, enten til at rejse hjem tidligt eller til at få forlænget varigheden af Deres ophold. 
I begge tilfælde skal behovet for hjemrejse eller forlængelse af opholdet samt rejsemåden godkendes forud af SOLID. 
Der ydes ikke erstatning til at rejse tilbage til det sted, hvor turen blev afbrudt.

Hvis turen således afbrydes før tiden i henhold til ovenstående betingelser, ydes erstatning op til et beløb på 2.500 € for den del af lejen på campingpladsen, som resterer indtil hjemrejsen.

Der ydes ligeledes erstatning til medforsikrede eller en nær slægtning som ledsager på samme måde som anført ovenfor.

                                                        D.3 Ekstraudgifter til beskadigede ejendele
Hvis De har fået betydelige skader på Deres tøj, briller eller andre personlige ejendele grundet en personskade ved en dækket ulykke, hvor De har modtaget nødbehandling af en læge under turen, kan der ydes erstatning for omkostningerne til køb af nyt. 
Hvis de skadede ejendele kan repareres, ydes erstatning for udgifterne til reparation, idet denne dog ikke kan overstige værdien af den pågældende ejendel.

Der ydes erstatning på op til 2.000 € pr. person pr. skadesbegivenhed for ejendele, der beskadiges så kraftigt, at de ikke kan repareres. 
For en familie er den samlede erstatning begrænset til maksimalt 5.000 €.

Ikke-omfattede ejendele
Forsikringen dækker ikke:

                     Dyr

                     Motorkøretøjer, campingvogne eller andre påhængsvogne inklusive udstyr

                     Både eller lignende “flydende transportmidler” (med undtagelse af windsurfing-bræt)

                     Fly eller andre “luftbårne enheder”

                     Tilbehør til ikke-omfattede ejendele

                                                                                                 Vurdering
Vurderingen af beskadigede eller mistede ejendele skal tage højde for almindeligt slid og ælde. 
Det betyder, at erstatning ydes til handelsværdien af en tilsvarende ejendel af samme alder og i samme tilstand. Hvis prisen af en eller anden årsag ikke kan udregnes ud fra prisen på en ny lignende ejendel, sker der nedskrivning for almindeligt slid og ælde med 20 % pr. år beregnet ud fra året efter erhvervelsen af den pågældende ejendel. 
Dette betyder i alt væsentligt, at hvis genstanden er over et år gammel, er nedskrivningen 20 % af købsprisen for en ny genstand. 
Hvis genstanden er over to år, er nedskrivningen 40 %, osv. 
Nedskrivningen kan dog aldrig overstige 60 %.

En genstand, som helt eller delvist består af ædelmetal, ægte perler og ædelstene, antikviteter og kunstværker, ægte orientalske tæpper, pelsfrakker og pelse, vurderes separat i samarbejde med en ekspert inden for det pågældende område.

I vurderingen indgår aldrig:
- Sentimental værdi, tabt arbejdsfortjeneste eller værdi af eget arbejde i forbindelse med en ejendel

                                                D.4 Aflæggelse af besøg hos et barn på et hospital
Hvis et barn under 18 skades i en dækket ulykke og er nødt til at blive indlagt på et hospital på et sted væk fra det hjemlige område, dækker forsikringen rimelige rejseudgifter for et familiemedlem ved brug af det billigste transportmiddel plus rimelige overnatningsomkostninger i forbindelse med aflæggelse af besøg hos det skadede barn.

Erstatningsbeløbet for hver personskade ved en ulykke er begrænset til maksimalt € 200 pr. måned i maksimalt seks (6) måneder.

                                              Generelle undtagelser og begrænsninger for D.1 – D.4
Der ydes ikke erstatning for en ulykke, De kommer ud for ved at deltage i farlige aktiviteter, så som:
- En forud annonceret sportskonkurrence eller træning specifikt arrangeret til en sådan begivenhed
- Hang-gliding, bungee jumping, skydiving, flyvning med varmluftsballon eller gliding
- Bjergklatring eller andre aktiviteter, som kan kaldes en ekspedition
- White-water rafting
- Alpint skiløb uden for pisterne
- Svømning med snorkel

Ligeledes er følgende ikke dækket:

                     Udgifter ved en ulykke, som er sket grundet fysisk arbejde udført som del af et erhverv eller en profession

                     Udgifter til en ulykke, der skyldes, at De bevidst har udsat Dem selv for en åbenbar risiko for at komme til skade

                     Sundhedspleje, behandling, rejse eller andre udgifter, som skyldes et forudgående behov for sundhedspleje på det tidspunkt, hvor turen blev påbegyndt, eller hvor et sådant behov med rimelighed måtte forventes at ville opstå under turen

                     Udgifter til ophold på et spa-sted eller et sanatorium eller privat sundhedspleje

                     Udgifter ved en ulykke, som forårsages af en alvorlig psykiatrisk sygdom, under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, bedøvelsesmidler eller narkotika

                     Udgifter, der opstår ved rutinemæssige helbreds- og tandundersøgelser

                    Udgifter ved selvmord, selvmordsforsøg, en strafbar handling eller deltagelse i et slagsmål, som ikke kan fortolkes som selvforsvar

                   Udgifter, som kan erstattes gennem andre kilder ifølge lovgivningen, andre lovregler, konventioner, EU-aftaler, forsikringspolicer eller hæftelser for skadeserstatning

                                                                             E.1 Erstatning ved død
Erstatning ved død betales, hvis en ulykke, som sker inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, medfører dødsfald inden for tre (3) år. Erstatningsbeløbet er € 2.500. 
Medmindre SOLID har fået anden besked, vil modtagerne (i nævnte rækkefølge) være ægtefælle, børn med lige andele, forældre med lige andele. 
Hvis afdøde er et barn, vil erstatningsmodtagerne være forældrene i lige andele.

                                                                   E.2 Erstatning ved invaliditet
Der kan udbetales invaliditetserstatning, såfremt der er sket en ulykke inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, og denne medfører varigt mén inden for tre (3) år, og der er gået mindst tolv (12) måneder siden ulykken.

For at erstatningen skal kunne udbetales, skal méngraden være mindst 20 %. 
Ydelsen består af et engangsbeløb svarende til den del af € 25.000, som méngraden udgør, og beløbet udbetales, så snart méngraden er endeligt fastslået.

Hvis méngraden er mindst 50 %, udbetales erstatningen som et engangsbeløb svarende til den del af € 50.000, som méngraden udgør.

Hvis personen er 65 eller derover, begrænses erstatningen til et engangsbeløb svarende til den del af € 10.000, som méngraden udgør.

Erstatning ydes kun for følger, som direkte skyldes personskaden ved ulykken og som ikke vedrører nogen forud eksisterende fysisk defekt.

Méngraden fastsættes ud fra den svenske forsikringsbranches fælles statistiske tabel “Fastsættelse af invaliditetsgrad”. 
Hvis flere kropsdele er skadet i en og samme ulykke, baseres den maksimale erstatning, der ydes, på en skønnet méngrad på 100 %.

Den endelige opgørelse af skaden foretages først, når invaliditeten er konstateret, og tilstanden er varig. Dog kan der ske udbetaling af et forskudsbeløb.

Tekniske hjælpemidler ved invaliditet
Der ydes erstatning på i alt € 7.500 til dækning af rimelige udgifter til tekniske hjælpemidler, hjemmehjælp og andre foranstaltninger, der har til formål at mildne invaliditetstilstanden.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan ydes erstatning til tekniske hjælpemidler ved invaliditet:
- De skal være ordineret af en læge
- Der modtages ikke erstatning i henhold til en anden forsikringspolice, en lov eller lovregel
- Udgifterne er forud godkendt af SOLID

Generelle undtagelser og begrænsninger for E.1 og E.2
Der gælder de samme begrænsninger for E.1 og E.2 som for D.1 – D.4 ovenfor.

                                    F. Ansvarsdækning for en person uden egen ansvarsforsikring
Forsikringen dækker kun en gæst på campingpladsen, som ikke har egen ansvarsforsikring. 
Hvis en gæst under sit ophold på campingpladsen forårsager personskade eller tingskade ved hensynsløs adfærd, kan der betales erstatning på op til €1.800.000 til dækning af de skader, som gæsten findes at være ansvarlig for. 
Forsikringen dækker kun en gæst, som ikke har egen ansvarsforsikring, og kun i det omfang gæsten rejser som privatperson. 
Hvis gæstens egen ansvarsforsikring har en dækningsgrænse (maksimumdækning) på mindre end € 1.800.000, dækker forsikringen forskellen mellem gæstens egen ansvarsforsikrings maksimumgrænse og € 1.800.000, såfremt gæstens forsikringsselskab har betalt den maksimale erstatning. 
Forsikringen har en selvrisiko på 5 % af erstatningskravet, dog ikke under € 100.

Der ydes fuld erstatning på betingelse af, at SOLID eller selskabets repræsentant først gives mulighed for at:
- Undersøge, om der foreligger erstatningsansvar over for tredjemand
- Forhandle med den part, der kræver erstatning
- Repræsentere gæsten i en eventuel retssag. 
SOLID er dermed også ansvarlig for de advokatomkostninger, der opstår

                                                                                    Undtagelser:
                                                                        Forsikringen dækker ikke:

                     Tab eller personskade forårsaget af en gæst med forsæt eller i forbindelse med en strafbar handling, som gæsten udfører

                   Ansvar for skader i henhold til en kontrakt eller et tab eller en personskade, for hvilke gæsten kan blive holdt ansvarlig som ejer af en ejendom eller en lejlighed eller som indehaver af et boliglejemål eller erhvervslejemål

                  Skader, som gæsten pådrager sig som ejer, fører eller bruger af et motorkøretøj og anhænger

                 Skader, som gæsten pådrager sig som ejer, fører eller bruger af et vandbårent eller luftbårent transportmiddel

                 Skader på ejendele, som tilhører gæsten

                 Materiel skade, for så vidt denne skade er dækket af en hovedforsikring

                  Skader på ejendele, som gæsten har erhvervet, lejet eller lånt, eller kun har haft forbindelse med rent midlertidigt

                  Skader i forbindelse med gæstens udøvelse af et erhverv eller en profession, officielle pligter eller anden lønnet beskæftigelse

                     Skader, som gæsten har påtaget sig en hæftelse for, som ligger ud over gældende lovgivning om hæftelse

                   Tab eller personskade, som gæsten har påført en nær slægtning

                  Tab, tingsskade eller personskade påført af et motorkøretøj

G. Dækning af advokatomkostninger
Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til retssager i forbindelse med tvister eller straffesager, hvor De som privatperson og deltager i turen er blevet involveret under Deres ophold på campingpladsen. Den maksimale forsikringsdækning er € 7.500.

Denne erstatning udbetales fuldt ud på betingelse af, at De først giver SOLID eller selskabets repræsentant mulighed for at godkende Deres valg af advokat.

Undtagelser
Der ydes ikke erstatning for udgifter, som ifølge loven, en retslig dom, en aftale eller anden ordning skal betales af andre. 
Ligeledes ydes der ikke erstatning for omkostninger, som hidrører fra eller skyldes

                   Forretningstransaktioner eller ejerskab af fast ejendom

                    En kontrakt eller ordning mellem Dem selv og en anden part om overdragelse af rettigheder eller pligter til tredjemand

                    Den kendsgerning, at De er ejer, fører eller bruger af et motorkøretøj eller et vandbårent eller luftbårent transportmiddel

                  Et tab eller en personskade, som De har forårsaget med forsæt eller i forbindelse med en strafbar handling, som De har begået

                  Et såkaldt betinget gebyr eller en retssag, hvor udgiften afhænger af resultatet

                   Anliggender vedrørende familieret

                   En straffesag, hvor De er anklaget

H. Anmeldelse af en skade
Når der er sket et tab, skal der snarest muligt gives meddelelse herom.

Alle erstatningskrav skal opdeles i punkter, og de dokumenter, der skal anvendes til at vurdere anmeldelsen, så som købskvitteringer eller lægeerklæringer osv., skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen. Sidstnævnte skal ligeledes indeholde en udtømmende redegørelse for de omstændigheder, under hvilke tabet skete. Såfremt der forefindes en anden forsikringspolice, som dækker det samme tab, skal nærmere oplysninger herom medsendes skadesanmeldelsen. 
Eventuelle beskadigede genstande skal opbevares, så de eventuelt kan kontrolleres.

Såfremt disse regler eller andre instrukser givet i forbindelse med behandling af skadesanmeldelsen ikke opfyldes, kan den erstatning, der kan ydes for skaden, nedsættes i overensstemmelse med de i branchen gældende regler.

Tvist om værdien af en skade
Hvis skaden vedrører personlige ejendele, er vurderingsreglerne i policens vilkår og betingelser altid gældende i første omgang. 
Såfremt værdien er omtvistet, skal der anmodes om en erklæring fra en valuar. 
Valuaren skal være autoriseret af det svenske handelskammer eller en tilsvarende europæisk organisation. Udgifterne til en sådan vurdering for forsikringstageren er € 50 plus 10 % af selvrisikoen, men dog ikke over halvdelen af valuarens honorar. 
Såfremt valuaren når frem til et højere beløb end det beløb, som SOLID havde fastsat, betales hele udgiften til vurderingen.

Regres
Forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at søge regres for erstatning, som er udbetalt, fra den, der er ansvarlig for tabet eller skaden, i det omfang en sådan erstatning er udbetalt.

Den svenske lov om forsikringskontrakter
Forsikringen er underkastet svensk lov og værneting. 
Ud over forsikringens vilkår og betingelser er bestemmelserne i forsikringskontraktloven gældende.

Forsikringsselskab
Forsikringsselskabet for denne forsikring er SOLID Försäkrings AB.

Fremgangsmåde ved skadesanmeldelse
Hvis der er sket et tab, skal dette snarest muligt meddeles receptionen på campingpladsen. 
Man kan også bestille en skadesanmeldelse der. 
Skadesanmeldelsen skal sendes til:

SOLID Skadeavdelning (skadeafdeling)
TMP-access AB
Sveavägen 159
SE-113 46 Stockholm, Sverige
Tlf.: +46 (0)42 – 450 33 45
Solid.skadeavdelning@tmp-access.se

I tilfælde af en ulykke eller sygdom i udlandet eller i andre tilfælde, hvor der er brug for omgående hjælp, bedes De kontakte SOLID’s nødcenter på +46 (0)42 450 33 60. 
Centret yder bistand døgnet rundt.

Sagsgennemgang
Hvis De ikke er tilfreds med erstatningen, bør De i første omgang bede om at få sagen gennemgået af den person, der har behandlet Deres skadesanmeldelse. 
Der kan være sket misforståelser eller der kan være opstået nye omstændigheder. 
Såfremt De stadig er utilfreds, har taksatoren pligt til at gennemgå Deres sag.

Ønsker De at få sagen gennemgået af en ekstern part, kan De henvende Dem til følgende organisationer:

Det svenske forbrugerklagenævn
Nævnet undersøger klager fra privatpersoner uden beregning.
Adresse: PO Box 174, SE-101 23 Stockholm, Sverige. Tlf.: +46 (0)8-783 17 00.

Byretten
Desuden kan De altid henvende Dem til en byret for at få en sag gennemgået. 
Almindelig retshjælp kan hjælpe med at dække udgifterne til en retssag, forudsat at De opfylder de indkomstmæssige betingelser. 
Retshjælpen i Deres egen indboforsikring kan også være til hjælp.


  
Voldsom brand på Campingplads
(ungt par lavede Pommes frites)
(artikel i "Spanien i dag")

nr.15 opdateret 10/02
                                                 

Campister reddede hinanden

BILLEDSERIE: Campingvogne og biler blev ædt af flammerne, mens campister reddede hinanden. Nu er der anslået en pris for skaderne.

Flere familier mistede deres ferie-bolig søndag, da en brand i en frituregryde bredte sig med lynets hast.

 

Røgen kunne ses langt væk fra

 

 

Branden fandt sted på El Berriel-campingpladsen i turistområdet Maspalomas på Gran Canaria. Omkring 150 mennesker blev evakueret fra området, da branden hurtigt bredte sig fra den ene campingvogn, hvor branden opstod.

 

 

I alt brændte seks campingvogne fuldstændig ned og fire biler. Den ene bil var splinterny.

 

 

Campisterne reddede hinanden

Branden var meget voldsom, og det var et sandt mirakel, at ingen mennesker kom til skade.

 

 

- Ingen kom til skade takket være den hurtige koordinering blandt campisterne, siger en chokeret, men også lettet campingleder, Juan Perez.

 

Han er dog godt klar over, at det ikke bliver noget billigt efterspil.

 

- Branden på campingpladsen har forårsaget skader for op til omkring 80.000 euro, siger han.

 

 

Opstået i køkken

Branden startede klokken 15:15 søndag, da et ungt par i en campingvogn havde fyret op i frituregryden for at lave nogle pommefritter. Det gik hurtigt helt galt, og de voldsomme flammer spredte sig hurtigt til biler og campingvogne i nærheden.

 

 

 
Der dannede sig en kulsort røgsøjle, som kunne ses på flere kilometers afstand.

 

 
To gasflasker sprang i luften. Den ene blev slynget over 50 meter væk, så det var ganske voldsomt. 

 

 

Vedr. Nye måder at stjæle fra Biler  i bl.a Spanien
(artikel i "Spanien i dag")

nr. 14 opdateret 10/02

Tyvens nye trick

KRIMI: Har du fundet et mønt siddende fastklemt i dørhåndtaget af din bil? Kriminelle har fundet et nyt trick til at hapse alt, du har efterladt af værdi i bilen.

Tyvene ligger ikke på den lade side, når det handler om at få fingrene i andres værdier og hårdt tjente penge.

 

De investerer i alskens nye teknologi og andet kompliceret udstyr f0r at stjæle og bryde ind, men somme tider er deres taktik så enkel, at man næsten bliver flov over at blive narret.

 

Det er tilfældet for dette nye trick, som politiet nu advarer imod. Her bruger den kriminelle blot en mønt.

 

Det er så såre enkelt som at sætte en mønt i sprækken mellem håndtaget af passagerdøren, når offeret netop er holdt ind på parkeringspladsen. Dermed deaktiveres centrallåsen på passagersiden, uden at bilisten bemærker det. Når ejeren forlader bilen, kan tyven bare åbne døren og stjæle løs.

 

Teknikken er allerede blevet meldt flere gange til politiet, der anbefaler følgende tips til at undgå at havne i fælden:

 

  • Tjek alle bilens døre, inden du kører, og inden du forlader bilen.

 

  • Sørg for, at alle døre er lukket, når du aktiverer centrallåsen.

 

  • Del denne artikel med så mange mennesker som muligt og undgå, at dine kære bliver ofre.
Vedr. Hunde tilladt/ikke tilladt til  "Ferie for alle"

Nr.13 opdateret 03/02

Efter den - som sædvanlig - megen debat for/imod - og som mest handler om personer - og ikke meget om emnet/sagen - (i debatten på "Campingferie.dk" - skal jeg her "redegøre" fakta som JEG har fået dem beskrevet af "Messecenter Herning"
Startede da jeg læser en fortælle at det er HELT OK at ha´ sine dyr med (Hunde) med ind i Messehallerne.
Efter den oplysning giver nogen udtryk for det det er godt at vide - så tager de deres Hunde med ind . . !!

Vi har MANGE år besøgt Hernings "Ferie for alle" - og har boet der fra dagen før - til slut - og vi har aldrig - ALDRIG -
oplevet nogen har Hunde med ind .. ?

Derfor undersøger jeg det - skriver til Messecenter Herning - spørger om :"da jeg erfarer det påstås tilladt at Hunde med IND i Hallerne - men aldrig har oplevet det gennem årene - (har endda set Hund og ejer blive eskorteret til udgangen et par gange) og derfor mener det IKKE er tilladt - vil jeg gerne spørge : er det blevet tilladt at ha´ Hund med ind?
Ind på Vintercampingen - ja - men også IND i Hallerne . .?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er sakset fra svaret jeg fik:

Hej Jutta

Det er ikke tilladt at have hunde med i messehallerne – men gerne – som du også selv skriver – på campingpladsen.

Der er simpelthen for mange mennesker og særligt af hensyn til dyrene, så er dette vores holdning
og jeg ved tidligere, at nogle også er blevet afvist, også selv om hunden har været i den ene eller anden anordning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ud fra ovenstående svar/oplysning direkte fra MesseCenter Herning, oplyser jeg så dette - for at undgå nogen får en kedelig oplevelse med at blive eskorteret til udgangen p.g.a. man i god tro har taget Hund/Hunde med ind . .

At jeg nu vælger at "redegøre for det her på egen "FAKTA" - side er for ikke OGSÅ at få "skudt i skoen" at jeg refererer fra personlige breve .. !
God fornøjelse til alle der agter sig til "Ferie for alle" - vi selv dropper oplevelsen denne gang.  .!!

* Slip for telefonsælgere *

Nr.12 opdateret 10/11-15

Ikke om Camping - men et godt råd..

For at gøre en laaaang historie  MEGET kort - så har vi været plaget i mange uger af opringninger - HVER eneste midnat - på slaget 00.00 - hvorfor vi så ikke kunne gå i seng før EFTER midnat - !

ja - man kan afbryde telefonen - eller lægge den væk - men dels har vi 3 telefoner (fastnet) i huset - og dels har vi familie der bare SKAL kunne kontakte os på alle tider af døgnet . .

Så kan vi få nyt nr. - ja ja - men dette er har vi haft i 100 år - har fulgt os efter hvor vi flyttede til - og nr. er kendt af så mange så det ville være uoverskueligt at advisere alle . .!!

Endelig er det vel ikke meningen det er OS der skal tage affære . .??

I starten sagde teleselskabet det er en Politisag - og Politiet sagde et en sag for teleselskabet .. .

(og sådan kunne vi blive ved - fra den ene til den anden - alt mens vort søvnmønster blev slået total ud af kurs. . )

Jeg selv var overbevist om det var en "maskine" der var sat til at ringe op - da det sket på samme sekund på døgnet ..

Ekstra overbevist blev jeg da vi gik fra Sommertid - til Vintertid . . (da rykkede opkaldet også en time frem - herligt - så kunne jeg komme i seng en time tidligere :-))

Efter en amsse samtaler med Politi og teleselskab - og fik en masse "forståelse - men ingen hjælp" - ja - da var jeg SUPER heldig at få en ung mand i tale som sagde : "Jeg forstår godt det er et problem - og at du ikke vil ændre nr." - men du kan indstille din telefon til at afvise opkald fra "anonym nr." - !!

WHAT. .  .???
Afviser den så også alle de irriterende telefonsælgere fra Jyllandsposten - Forsikringer o.a. ??

Jeps.!!

Her er så opskriften : "tryk på den "grønne knap med telefonikonet" så der lyder en klartone - derefter tast *33* - tryk igen på den grønne som når man normalt ringer op - og så .. . . .  .!!!

Herefter hjælper det gevaldigt på "Nattesøvnen" - og heller ingen Sælgere kommer igennem på alle de tider hvor det passer aller dårligst at ringe til folk - nemlig enten man forberede middagen - eller mens den indtages. .  !!

Kort sagt : her i huset har vi fået total ro (altså bortset fra dem der IKKE har "skjult nummer" - de "får lov" at ringe os op. .  . :-))

Håber andre kan bruge denne metode.  . !!

* Vedr. Bøder i Italien *

Nr.11 opdateret 09/04-14

Advarsler om bøder i Italienske byer/byzoner - så vær opmærksom på Skiltning. se HER

Vedr. Autocampere lovlig  overnatning

Nr.10  opdateret 03/04-14

Mange Autocampister løber ofte ind i påstanden om at : "Her må du ikke campere" - og selvom Autocampisten svarer : "Jeg camperer ikke - jeg overnatter bare" - påstås det stadig at "det må man ikke" .. .

JO - det må man .  . . !!
Klik HER - print det gerne ud så det kan vises til personer der påstår noget andet.. i uvidenhed

Vedr. Nigeriabreve

Nr.9 skrevet 20/01-2014

Ny form for "Nigeriabreve"

De fleste af os er vist kendt med begrebet :"Nigeriabreve" - og advares igen og igen mod dem - men nu er metoden ændret til Telefonopringninger..

SÅ PAS PÅ ..  .!!!

I formiddag fik jeg en opringning hvor en person præsenterede sig med at "Jeg ringer fra Microsoft da du har et problem med din mail - vi får mail retur som ikke kan afleveres til dig - har du din PC åben nu..?

(Jeg svarede nej - trods at jeg netop havde åbnet den kort for inden)

Han bad mig så om at tænde den - så de kunne hjælpe mig med at rette fejlen så jeg kunne få de vigtige mail som ligger hos microsoft - som de ikke kunne sende - men som er meget vigtige jeg fik - så han fortsatte : "Det er meget vigtigt du får fejlen rettet så du kan få dine breve - så nu skal du tænde din computer - jeg venter i mens.."!!

Han talte Engelsk med samme dialekt som Inderne - så jeg sagde til ham at.: jeg forstår ikke hvad du siger - så derfor "Farvel for nu"..

Og jeg lagde røret ..

(siden har han så ringet med mellemrum 5 gange - hvor jeg har ignoreret opkaldene)

For ikke at alt for mange skal falde i en fælde - hvor de TROR på de har et problem - og så gør som manden i telefonen siger - lægger jeg denne advarsel ud . .!

Så går IKKE som de siger, ,  ,!!

Har I også været ude for dette - hører jeg gerne om det. .

Venligst "Skytterne"

(nr. de ringer fra starter med 0035 - herefter kommer 106 og ender på 180.)

*Obs. i Malaga Luftshavn*

Nr.8 skrevet 15/07-2013
Pas på Told/Security i Málaga lufthavn: 
http://www.radiosolymar.es/spanske/nyheder/rullet-af-toldbetjent-i-lufthavn

*vedr. rejseforsikringer*

Nr.7 skrevet 08/07-2013
Har du styr på om du er forsikret på dine rejser..?
Hvilket kort dækker hvad - og hvor.  .?
Kan du komme hjem hvis du bliver alvorligt syg - eller ved ulykke . .?  LÆS HER

*Obs. fra Norske medier*

Nr.6 skrevet 22/06-2013
I forb. med oplysningerne om Vejpirater i Spanien har vi modtaget nedenstående - som har været at finde i Norsk Bobilverden.
Klik på nedenstående link - og tag så jeres forholdsregler - og nyd ferierne..
http://www.expressen.se/gt/nu-harjar-vagpirater-for-fullt-i-vastsverige/

*fra Ambassaden i Madrid*

Nr.5 skrevet 21/06-2013

Sommerferien står for døren, og tusindvis af solhungrende danskere gør sig klar til at drage sydpå.
Men der er altså et 'men'.
Alt for mange turister ender som ofre for overfald og tyverier, som får smilet til at blegne, når håndtasken eller tegnebogen er væk.
Få her go'e råd til, hvordan smilet forbliver på munden.

 Her er det særligt slemt

Lommetyvene er uhyre dygtige og arbejder tit i grupper og ofte er der mindreårige børn med. Det er særligt i de større byer som Madrid og Barcelona, der har store problemer med lommetyve og tasketyverier.

I Madrid er områderne Puerta del Sol og tilstødende kvarterer (Lavapiés, Plaza Mayor og Gran Vía), den centrale bypark Retiro, Barajas lufthavn og Metroen særligt hjemsøgt af opfindsomme tyve, der ikke går glip af en oplagt chance for at lænse byens besøgende for værdier. I Barcelona er især Ramblaen og tilstødende gader højrisikoområder for byens turister. Men også Costa del Sol er hårdt plaget af tyve.

Pas på i lufthavnen

Men der er også problemer i lufthavnene, ved check-in og på parkeringspladserne, hvor tyvene står klar for at udvælge sig deres ofre.

Lommetyvene holder øje med flyankomster og kan finde på at gå helt ind i ankomsthallen, hvor der er rift om ofrene. De benytter sig af passagerernes uopmærksomhed ved bagagebåndene, hvor folk ofte lader håndbagage og tasker stå ubevogtet, mens de holder øje med bagagebåndet. Også i afgangshallerne er der problemer. Her har der været eksempler på, at folk har fået stjålet deres penge eller dokumenter ved checkin-skranken.

Nogle står klar ved busankomster til hotellerne, hvor de sniger sig med ind på hotellets reception i håbet om, at en eller anden stresset turister slipper sin bagage af syne.

Ambassadens gode råd

Ambassaden i Madrid anbefaler derfor danske turister at forberede sig bedst muligt i tilfælde af, at uheldet skulle være ude.

Det anbefales at medbringe kopi af pas, kørekort, billet og andre vigtige dokumenter.
Under rejsen anbefales det at opbevare dokumenter og andre værdier på et sikkert sted (værdigenstande i sikkerhedsboks, dokumentkopier separat fra originaler, penge fordelt på forskellige steder).

Hæng aldrig tasken over stoleryggen, stil aldrig tasken mellem fødderne for at se på bykortet, og efterlad intet i bilen.
                
Landevejsrøvere og klamme chauffører

Ambassaden er bekendt med følgende særlige sikkerhedsproblematikker, som hermed videregives til danske turister:
Rejsende i ikke-spansk-registrerede biler eller udlejningsbiler bør være opmærksomme på ”motorvejspirater”, der begår røverier f.eks. på rastepladser, ved at foregive bilproblemer eller ved stenkast på ruden, som tvinger bilisten til at standse, hvorefter bilisten udsættes for røveri.
Problemet, som også omfatter biler med campingvogne, synes særlig udtalt omkring Barcelona, men er kendt på hele Middelhavskysten.
Evt. hændelser bør straks anmeldes til politiet.

Nattelivet kan være hektisk.
På Solkysten frarådes det at gå alene efter mørkets frembrud.
Om natten anbefales det desuden, at du ikke kører i taxa alene.
Disse gode råd gælder for alle, men især unge piger, da der har været rapporter om overgreb.

Sørg for at have telefonnumre med til Borgerservice, når du rejser ud - så kan hjælpen nemlig kun være et telefonopkald borte.
Husk i øvrigt også numre til at lukke kort og telefon.

Ovenstående sakset fra : http://www.radiosolymar.es/spanske/nyheder/farer-p-ferien

Vejpirater

Nr.4 skrevet 12/06-2013

Brugte samme kyniske trick gang på gang

Pas godt på nutidens landevejs-røvere. Catalansk politi har anholdt fire mænd i alderen 30 til 40 år alle fra Chile og Peru. De mistænkes for at have røvet 28 bilister på motorvejen gennem den catalanske region.

De fire blev løsladt fra fængslet i november 2012, hvorefter de straks genoptog deres ”landevejsrøver-virksomhed” igen. 

Fremgangsmåden er den samme hver gang, skriver Spaniaavisen.no Røverne kører op på siden af en bil - som regel en med udenlandske nummerplader - og kyler en sten ind på siden af den.

Har scoret 100.000 euro

De gør tegn til chaufføren om at standse og går så sammen hen for at se på skaden. Mens bilens fører og passagerer er optaget af at finde ud af, hvad der er sket, sniger et par af røverne sig ind i bilen og napper alt af værdi. Lige så snart værdierne er i hus, stikker de af igen. Politiet fandt også fem stjålne biler på de anholdtes adresse. 

Røverne kan denne gang se frem til en noget længere fængselsstraf, eftersom det er anden gang, de bliver nappet for deres uhæderlige virksomhed.
Politiet vurderer, at røverne er sluppet af sted med værdier for op mod 100.000 euro i løbet af de to år, de har været i aktion.

Citeret fra :http://www.radiosolymar.es/spanske/nyheder/landevejsr-vere-anholdt-igen

 

Indbrudsforsøg & "Storvask" af Bil/Campingvogn

Nr.3  skrevet 21/05-2013 - læs her
 
(selve hændelsen kan læses på :"Portugal 2012/13 - (hjemrejsen) )

Billeder og forklaring vedr. Forsikring/Reparation af campingvogn efter indbrudsforsøg på Fransk rasteplads

Samt vores oplevelse - med billeder - af resultat af Campingvogn og Bil gennem "Vaskemasiknen"

*Betalingsmotorveje Portugal*

Nr.2  skrevet 05/05-2013
Betalingsmotorveje i Portugal - læs her

*om MEDION : GPS.*

Nr.1  skrevet 05/05-2013

For år tilbage inst. vi Archies POI´er på en vens Medion GPS - og det fungerede tilfredsstillende - derfor, da der blev spurgt på campingferie.dk om man kunne inst. POI på Medions GPS: svarede vi ja - (p.g.a egen erfaring) - herefter startede en "kamp" - vi tilbød at hjælpe en medcampist med det - han kom - en eftermiddag gik - uden det lykkedes - vi ringede - og skrev før - under - og efter forsøget til Medion - og alt efter hvem vi fik fat i var svaret til om det lod sig gøre: "Ja.  .!! - Nej . .! - Ved ikke. . ?? Hvad er "egne POI´er".  .?" o.s.v . .
Nogen bad os sende spørgsmålet til Medions Tekniker . .
Vi skrev - fik flere forskellige svar der også - og endelig fik vi fat i en der vidste hvad han havde med at gøre - !

(Selvom det hele foregik pr. mail - kan/må jeg ikke lægge svaret ud her - da det ikke må "videregives" :-)
Nu er det så heldigt at vi også har talt i telefon med Medion - og da blev der ikke sagt vi ikke måtte sige hvad de havde sagt . . så . . jeg "vover det ene øje" - for jeg gjorde Medion opmærksom på det var til hjælp for deres kunder - vore medcampister.. . .

Det endelige svar vi fik pr. telefon, var :"JO - der kan godt på GPS - mrk. MEDION - installeres egen POI´er - men da skal man inst. POI-warner fuld version - via gopal assistent - og så kan egne POI´er installeres - HVIS POI warner understøtter dette.?

D.v.s. - at dem med MEDION kan GODT få inst. Archies POI´er - som man kan hente gratis på Per Servé´s gode hjemmeside : www.campinginfo.nu

Det skal siges at jeg har haft kontakt med Per Servé  flere gange vedr. dette - og da første besked fra MEDION var at det ikke kunne lade sig gøre - enedes Per og Archie om at slette oplysningen om at også Archies POI´er kan bruges på MEDION.

Archies POI´er er gratis - men POI warner købes for ca. 10 euro og inst. gennem Gopal assistent shoppen  .
så altså : JA - Archies POI´er o.a. lægges nemt ind på Medion.. .

 

 

Tilbage til Forsiden